Hvernig verður Ísland best í heimi?

Viðskiptaráð verður 90 ára á þessu ári, en frá upphafi hefur ráðið lagt sig í framkróka um að vera í fararbroddi nýrra hugmynda um umhverfi atvinnulífsins.  Á Viðskiptaþingi í dag kynnti Halla Tómasdóttir, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, nýja stefnuskrá þar sem fjallað er um helstu skilyrði sem þurfa að vera til staðar svo Ísland verði best í heimi. Stefnuskráin er hér að neðan.

BESTA VIÐSKIPTAUMHVERFI Í HEIMI
- Langtímaátak í ímyndarmálum
Stjórnvöld og viðskiptalífið vinni að langtímauppbyggingu ímyndar Íslands.  Aðgerðir verði samhæfðar og fjármunum ráðstafað markvisst í takt við skýra stefnu.
- Flatir og lágir skattar
Tekjuskattur einstaklinga og fyrirtækja og virðisaukaskattur verði samræmdir í einn lágan og flatan skatt án undanþága. Tollar, vörugjöld og sértækir skattar verði afnumdir.  Skattaumhverfi verði aldrei verra en best gerist í samkeppnislöndum okkar. 
- Land frumkvöðla
Stjórnvöld setji sér það markmið að Ísland verði kjörland frumkvöðla og tryggi þannig atvinnusköpun til framtíðar.
-    Sjálfsprottnar reglur
Höftum og íþyngjandi reglum verði aflétt af öllum atvinnuvegum og viðskiptalífinu verði í auknum mæli gefinn kostur á að setja sér sjálft reglur.

BESTA MENNTUN Í HEIMI
- Valfrelsi og samkeppni
Einkaaðilar taki við rekstri menntastofnana, en ríkið haldi áfram að fjármagna menntun á leik-, grunn og framhaldsskólastigi.  Rannsóknarfjármagni verði í auknum mæli veitt í samkeppnissjóði.
- Tungumála- og menningarlæsi
Enska verði kennd samhliða íslensku frá 5 ára aldri og námsframboð á ensku stóraukið. Önnur tungumál verði valkvæð, en enginn útskrifist úr framhaldsskóla án færni í að minnsta kosti þremur tungumálum.  Kennsla í samskiptum á milli menningarheima verði stórefld á öllum skólastigum.
- Sköpun og frumkvæði
Ýtt verði undir sköpun og frumkvæði á öllum skólastigum. List-, verk- og bóknám verði samþætt og gert jafn hátt undir höfði.  Frá fyrsta skólastigi verði börn frædd um sköpun og frumkvöðlastarfsemi. 
- Bestu skólar hérlendis sem erlendis
Ísland laði afburðarnemendur og fræðimenn til landsins en hvetji jafnframt Íslendinga til að sækja áfram og í auknum mæli í háskólanám í bestu skólum heims, bæði vestanhafs og austan.

BESTA STJÓRNSÝSLA Í HEIMI
- Umhverfi til atvinnusköpunar
Ekki verði ráðist í beina atvinnusköpun af hálfu ríkisins, t.d. með stórframkvæmdum, heldur verði einkaaðilum látið eftir að nýta hagstæð og áhugaverð tækifæri.
- Bestu embættismenn í heimi
Opinberir starfsmenn njóti sömu réttinda og skyldna og starfsmenn í einkageira.
- Einfaldleiki og gagnsæi
Einungis þurfi að leita á einn stað (á netinu) til að þjónusta stjórnvalda verði gagnsæ og öllum skiljanleg.
- Færri ráðuneyti og stofnanir
Ráðuneytum verði fækkað í sjö með stofnun eins velferðarráðuneytis og eins atvinnuvegaráðuneytis.  Stofnunum verði fækkað markvisst með því að leggja þær niður og einkaaðilum falin starfsemi þeirra, ef þörf er á áframhaldandi rekstri. 

BESTA SAMFÉLAG Í HEIMI
- Jöfn tækifæri
Jöfn tækifæri verði fyrir karla og konur á öllum aldri til menntunar,  atvinnuþátttöku og atvinnusköpunar.   Velferð og öryggi verði tryggt þeim sem  ekki geta nýtt tækifærin.
- Valfrelsi og heilbrigði
Einkaaðilar taki í auknum mæli við rekstri heilbrigðisstofnana en lífeyrissjóðir og tryggingafélög við almannatryggingum.  Ríkið haldi áfram að fjármagna heilbrigðisþjónustu og tryggi þjónustu til þeirra er njóta ekki tryggingarverndar.
- Alþjóðlegt samfélag með frelsi á vinnumarkaði
Tekið verði vel á móti útlendingum og engar hömlur hafðar á því að fólk komi hingað til lands til að vinna.  Atvinnurekendur og starfsmenn hafi fullt frelsi til að semja sín á milli.
- Sjálfbær nýting náttúruauðlinda
Náttúruauðlindir verði í auknum mæli í einkaeigu og nýttar á skynsamlegan máta svo þeirra verði notið af framtíðarkynslóðum.

Glærur Höllu

Tengt efni

Fjaðramegn ræður flugi

Góð skattkerfi byggja á fyrirsjáanleika. Stöðugleiki skiptir miklu máli þegar ...
28. nóv 2022

Velkomin til framtíðarinnar, árið 2003

Landvernd kynnti tillögur um orkuframleiðslu og -skipti til ársins 2040 án ...
27. jún 2022

Bæta þarf úr annmörkum og leggja mat á áhrif

Umsögn Viðskiptaráðs, SA og SI um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum ...
24. mar 2022